Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛ. 364/1996 [Έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου, άρθρ. 40 Κανονισμού Ασφαλίσεως Ι.Κ.Α.]

Αριθμ. Απόφ. 364/1996 ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛ.  

                                                                                                                    

(Α΄ Δημοσίευση Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στην έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (Ν.Δ. 2698/1953 όπως ισχύει), περιλαμβάνονται και οι ζωγράφοι και διακοσμητές, των οποίων η προσωπική απασχόληση στην οικοδομή τους μπορεί να ληφθεί υπόψη για την μείωση των οφειλόμενων εισφορών, κατόπιν γνωστοποιήσεως στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης. 

 

Αρ. Απ. 364/1996 Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 

 

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Α΄ Τμήμα

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Ευστάθιο Κιρμίζογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Νικόλαο Βεριβάκη, Πρωτοδίκη Δ.Δ.-Εισηγητή και Οδυσσέα Σπαχή, Πρωτοδίκη Δ.Δ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του (Β΄ αίθουσα συνεδριάσεων Πρωτοδικείου Ηρακλείου), στις 20 Μαρτίου 1995, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, με Γραμματέα τη Σοφία Γκολέμη Ανδρουλακάκη, δικαστ. υπάλληλο ΠΕ/Α΄.

Για να δικάσει την από 25.4.1994 Προσφυγή.

Του… , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας του δικηγόρου Βούλας Επιτροπάκη.

Κ α τ ά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Υποκ/τος Καμινίων, το οποίο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Γεωργίου Τσικνάκη.  

Κ α τ ά  της με αριθμ. 536/1993 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΑΕ) του Υποκ/τος ΙΚΑ Καμινίων.

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ενέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συζήτηση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Α φ ο ύ  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

Σ κ έ φ θ η κ ε  κατά το Νόμο.

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 200/1993 αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Καμινίων. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος κατά της υπ’ αριθμ. 5368/1993 απόφασης της Διευθύντριας του ανωτέρω Υποκ/τος. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί η υπ’ αριθμ. 5368/7.9.1993 δήλωση προσωπικής απασχόλησης του προσφεύγοντος στην οικοδομή του.

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36, 38 παρ. 1, 39, 40 και 43 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 55575/18.11.1965Β΄ 816), και οι οποίες όπως και οι υπόλοιπες διατάξεις του ΣΤ΄ Κεφαλαίου του Κανονισμού αυτού θεσπίστηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Α.Ν. 1846/1951, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 2698/1953 (Α΄ 315), προκύπτει ότι καθιερώθηκε ειδικό σύστημα υπολογισμού των καταβλητέων στο Ι.Κ.Α. εισφορών για την ασφάλιση τεχνιτών και εργατών απασχολουμένων σε οικοδομικές ή τεχνικές εν γένει εργασίες.

Επειδή, επηκολούθησεν ο Ν.1902/1990 περί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων (Α΄ 138), ο οποίος στο άρθρο 21 παρ. 6 ορίζει ότι η πρώτη περίοδος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1826/1951, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 2698/1953, αντικαθίσταται ως εξής: Ίδιο σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και καταβολής αυτών μπορεί να θεσπισθεί με κανονισμό και για την ασφάλιση των εργατών οικοδομικών ή τεχνιτών εν γένει εργασιών και των υπεργολάβων. Κατ΄ επίκληση δε της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ. 21/2930/10.11.1992 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 686), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του προαναφερθέντος Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α.. Με την παρ. δε 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., ωρίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι εισφορές επιστρέφονται, πλην άλλων, και όταν οι πράγματι οφειλόμενες υπολείπονται από τις υπολογιζόμενες κατά τα ανωτέρω, συνεπεία αποδεδειγμένης προσωπικής απασχόλησης στο έργο του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του, εφόσον είναι κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμοι. Ειδικά προκειμένου για εργασίες επαναχρωματισμών και μόνο για αυτές, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Για τη μείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του να γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης στην Υπηρεσία του Ιδρύματος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσό των εισφορών που επιστρέφεται υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.

Επειδή, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, προκειμένου για εργασίες χρωμάτων, η φράση που περιέχεται στην παράγρ. 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμος είναι ευρεία και περιλαμβάνει όχι μόνο του κατά κοινή πείρα εργατοτεχνίτες οικοδόμου που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την κατασκευή οικοδομημάτων, αλλά, για την ταυτότητα του λόγου, και όλους αυτούς που απασχολούνται σε συναφή επαγγέλματα, ανεξάρτητα των τυχόν ιδιομορφιών των, όπως είναι οι ελαιοχρωματιστές, ζωγράφοι, διακοσμητές κ.λ.π.. Συνεπώς, στην έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνονται και οι ζωγράφοι και διακοσμητές, που σχεδιάζουν εικόνες πάνω σε χαρτί ή άλλες ύλες ή επιφάνειες ή στους τοίχους και στις επιφάνειες κτιρίων, επιδιώκοντας ή όχι καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, των οποίων η προσωπική απασχόληση μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη μείωση των οφειλομένων εισφορών.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων εργοδότης υπέβαλε στο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Καμινίων Ηρακλείου την υπ’ αριθμ. 5368/7.9.1993 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία θα απασχοληθεί προσωπικώς στις εργασίες χρωμάτων στην οικία του που βρίσκεται στ…. Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.1993 μέχρι 7.10.1993 και κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ο Δ/ντής του ανωτέρω Υποκ/τος Ι.Κ.Α. με την υπ’ αριθμ. 5368/1993 απόφασή του απέρριψε την ανωτέρω δήλωση προσωπικής απασχόλησης του εργοδότη, με την αιτιολογία ότι αυτός και οι πρώτου βαθμού συγγενείς του δεν είναι κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμοι και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η προσωπική τους απασχόληση για τη μείωση των οφειλομένων εισφορών. Κατά της απόφασης αυτή ο καθού άσκησε ένσταση ενώπιον του Τ.Δ.Ε του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Καμινίων, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι υπέβαλε δήλωση προσωπικής απασχόλησης και ότι είναι κατ’ επάγγελμα ζωγράφος διακοσμητής και κατά συνέπεια θεωρείται κατά περίπτωση οικοδόμος. Η Τ.Δ.Ε. με την προσβαλλόμενη απόφασή της απέρριψε την ένσταση με την ίδια αιτιολογία. Με την προσφυγή του ο προσφεύγων προβάλλει και πάλιν ότι είναι κατ’ επάγγελμα ζωγράφος διακοσμητής και κατά συνέπεια θεωρείται κατά περίπτωση οικοδόμος και ότι υπέβαλε στο Ίδρυμα τη δήλωση προσωπικής απασχόλησης πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών. Προσκομίζει δε για την απόδειξη των ισχυρισμών του Πτυχίο Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Διακοσμητών και το υπ’ αριθμ. 594/13.5.1993 έγγραφο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, καθώς και την από 23.3.1993 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας με κύριο αντικείμενο ζωγράφος. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος, γιατί, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, στην έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου περιλαμβάνονται και οι ζωγράφοι και διακοσμητές, των οποίων η προσωπική απασχόληση μπορεί να ληφθεί υπόψη για την μείωση των οφειλόμενων εισφορών συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου. Συνεπώς, η κρίση της Τ.Δ.Ε. δεν είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη. Για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την υπό κρίση προσφυγή, πρέπει να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την υπό κρίση προσφυγή, και

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 200/1993 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Καμινίων Ηρακλείου.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στο Ηράκλειο στις 18 Μαρτίου 1996 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 28.6.1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Ε.Κ.                            Ν.Β.                         Σ.Γ.Α. 

 

 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία